Navigace

Obsah

Současnost

Občanská vybavenost

1. Obytná zóna Pod Ovčínem – výstavba rodinných a bytových domů v obci Kařez.

Zastupitelé obce Kařez při výběrovém řízení rozhodli, že výstavbu rodinných domů bude realizovat plzeňská firma Stavitelství Šmíd s.r.o. Následně byla s touto firmou podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, kde je uvedeno, že výstavbu rodinných domů, včetně všech inženýrských sítí, bude zajišťovat firma Stavitelství Šmíd a po realizaci budou inženýrské sítě vráceny za symbolickou korunu do majetku obce. Jednotlivé domy i s pozemky bude tato firma prodávat sama, takže se potencionální žadatelé budou domlouvat o prodeji s realizující firmou. Na danou akci bylo vydáno MěÚ Zbiroh, odborem výstavby a životního prostředí územní rozhodnutí, avšak v projektu došlo ke změně a sice, místo navrhovaných 16 parcel bude zde 11 rodinných a 3 bytové domy po 8  bytech.
Vybudováním Obytné zóny má samozřejmě pro obec velký význam, neboť se předpokládá, že se k nám přistěhuje zhruba 120 občanů na trvalý pobyt. Je zřejmé, že naše obec nevlastní skoro žádné nemovitosti ( mimo OÚ , školy, sokolovny a hasičské zbrojnice ), a tudíž nemůžeme počítat s  jinými stálými příjmy v rozpočtu obce, tak jak je tomu u ostatních obcí a  měst. Vzhledem k rozpočtovému určení daní je jediná možnost jak navýšit obecní rozpočet, aby se k nám právě stěhovali občané na trvalý pobyt.

2. Nový obecní vrt
S výstavbou obytné zóny však obci také vzrostou investiční náklady, neboť pro tuto část musíme zajistit budoucím občanům odběr obecní vody. Náš stávající vrt u Kařezského dolního rybníka nám dává 14.000 m3 ročně a  dá se předpokládat, že na větší kapacitu už nestačí. Z tohoto důvodu je potřeba najít další zdroj pitné vody a ten následně přivést do stávající úpravny. S tímto řešením současné zastupitelstvo počítá ve  Strategickém plánu obce.

3. Čistírna odpadních vod ( ČOV )
S projektem obytné zóny také plně souvisí i výstavba první spádové čistírny odpadních vod, neboť Povodí Vltavy nedovolí vypouštět z této zóny splaškové vody do Zbirožského potoka. Do ČOV, která je vybudována u  sokolovny, jsou svedeny splaškové vody z obytné zóny, ale také z jedné třetiny obce, a sice pravá strana od benziny Koloc až k sokolovně.
                  Celkové finanční náklady na tento projekt se vyšplhaly na 13 mil. Kč. Z Mze byla obdržena dotace ve výši 10 mil. Kč, 2 mil. Kč byly použity z prodeje pozemků na obytné zóně a 1 mil. Kč. byl hrazen z úvěru od Komerční banky, a.s..

4. Rekonstrukce chodníků
Dalším velkým projektem v naší obci je rekonstrukce přilehlých chodníků u silnice II. třídy Plzeň – Praha. Tato rekonstrukce se netýká jen oprav chodníků, ale také silničních prvků, které by měly zamezit rychlé jízdě vozidel přes naši obec. Jedná se především o zúžení této vozovky, tudíž by zbylo místo na parkovací plochy. Dále je navržen zpomalovací ostrůvek, posunutí autobusových zastávek a spousta jiných změn. Vzhledem k tomu, že finanční náklady na realizaci dle projektové dokumentace jsou 15 mil. Kč, byl projekt rozdělen na 3 etapy. Na 1. etapu jsme obdrželi dotaci ze SFDI a realizace bude v roce 2011. Předpokládáme, že 2. etapa se bude realizovat v roce 2012 a 3. etapa v roce 2014. 

5. Obecní rozhlas
Menším finančním projektem, ale o to více potřebným, bylo vybudování bezdrátového obecního rozhlasu na celém katastru obce. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje z Programu obnovy venkova ve výši 200.000,- Kč. Celý projekt byl za 400.000,- Kč. Tento rozhlas je napojen na Integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje, takže při mimořádných událostech centrála PK informuje občany formou tohoto hlášení.
Navíc je rozhlas vybaven programem, který zajišťuje, aby bylo obecní hlášení k dispozici na webových stránkách obce Kařez.

6. Obecní sokolovna
Je velice pozitivní, že od roku 2005 je sokolovna v majetku obce. Od tohoto roku je zřejmé, že právě díky sokolovně opět v naší obci vzrostl zájem o společenské, kulturní a sportovní dění a to mezi všemi věkovými kategoriemi. Navíc se podařilo v roce 2009 obdržet dotaci ve výši 18 mil.Kč z ROPu - Jihozápad a tudíž se mohl celý tento objekt komplexně zrekonstruovat. Jednalo se především o rekonstrukci sociálních prostorů, včetně sprch, šaten, oddělení obecního bytu od restaurace, nové pódium, zateplení budovy, nové vytápění, oprava střechy a dále nové rozvody elektriky, vodovodu a kanalizace. Dnes tento kulturní stánek využívají všechny věkové kategorie místních i přespolních obyvatel. V hlavním menu je odkaz sokolovna, klde jsou uvedeny všechny potřebné informace.

 

7. Základní a mateřská škola, p.o.
V Kařeze se nachází jak škola mateřská s kapacitou 50 dětí, tak i škola základní 1. - 5. ročník, kam dochází či dojíždí průměrně 35 dětí. Na školní zahradě se nachází dětské hřiště s herními prvkami, které vzniklo díky finančnímu přispění z MMR ČR.V současné době mohou hřiště ke svým hrátkám využívat jak žáci naší ZŠ a MŠ, tak i široká veřejnost.
Můžeme říci, že o co je naše škola menší, o to je zde věnováno dětem více času a péče vyučujících pedagogů. Velmi dobře je zde o žáčky postaráno i co se týká školního stravování. Ze strany celého místního školského aparátu jsou tedy naše děti co nejsvědomitěji připravovány po všech stránkách ke zvládání dalších vědomostí jak v ZŠ 6. - 9. ročník ve Zbirohu, tak i k pokračováním ve studiích na různých středních školách v okolních městech - Hořovicích, Berouně, Rokycanech a  Plzni.
Základní škola v Kařezu má od 1.1.2003 právní subjektivitu. Zahrnuje MŠ, ŠJ, ŠD. Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy, příspěvková organizace je paní Mgr. Alena Hybnerová.

 

8. Symboly obce                                                                                                      

Obec Kařez má také schváleny symboly obce - znak i prapor. Pro obojí připravil návrhy Okresní státní archív, jmenovitě pan Mgr.Fajt.